Miei figli tetro sovrasta

Opera details:

Opera title:

Linda di Chamounix

Composer:

Gaetano Donizetti

Language:

Italian

Synopsis:

Linda di Chamounix Synopsis

Libretto:

Linda di Chamounix Libretto

Translation(s):

Not entered yet.

Aria details:

Type:

aria

Role(s):

Prefect

Voice(s):

Bass

Act:

1.26

Previous scene: Madre mia!
Next scene: O tu che regoli

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered separately yet.

Full libretto Linda di Chamounix

English Libretto or Translation:

Not entered yet.