Vieni vieni

Opera details:

Opera title:

Poliuto

Composer:

Gaetano Donizetti

Language:

Italian

Synopsis:

Poliuto Synopsis

Libretto:

Poliuto Libretto

Translation(s):

Not entered yet.

Choir details:

Type:

choir

Role(s):

Not entered yet.

Voice(s):

n/a

Act:

3.01a

Previous scene: Lasciami in pace morire omai
Next scene: Ecco il sommo Pontefice

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered separately yet.

Full libretto Poliuto

English Libretto or Translation:

Not entered yet.