Ma chi m'accusa

Opera details:

Opera title:

Fedora

Composer:

Umberto Giordano

Language:

Italian

Synopsis:

Fedora Synopsis

Libretto:

Fedora Libretto

Translation(s):

Not entered yet.

Scene details:

Type:

Not entered yet.

Role(s):

Not entered yet.

Voice(s):

Tenor / Soprano

Act:

Not entered yet.

Next scene: Quattro sei doppio zero

YouTube movie:

No youtube found that exactly matches aria, opera and composer.

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered separately yet.

Full libretto Fedora

English Libretto or Translation:

Not entered yet.