Dopo tanto penare

Opera details:

Opera title:

Poro

Composer:

Georg Handel

Language:

Italian

Synopsis:

Not entered yet.

Libretto:

Not entered yet.

Translation(s):

Not entered yet.

Choir details:

Type:

choir

Role(s):

Not entered yet.

Voice(s):

n/a

Act:

3.20

Previous scene: Caro vieni

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered yet.

English Libretto or Translation:

Not entered yet.