Cara saro fedel

Opera details:

Opera title:

Armida

Composer:

Joseph Haydn

Language:

Italian

Synopsis:

Armida Synopsis

Libretto:

Not entered yet.

Translation(s):

Not entered yet.

Duet details:

Type:

duet

Role(s):

Ubaldo / Rinaldo

Voice(s):

Tenor / Tenor

Act:

1

Previous scene: Se tu seguir mi vuoi
Next scene: Tu mi sprezzi e mi deridi

YouTube movie:

No youtube found that exactly matches aria, opera and composer.

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered yet.

English Libretto or Translation:

Not entered yet.