Afraid, am I afraid? (Baba's Aria)

Opera details:

Opera title:

The Medium

Composer:

Gian Menotti

Language:

English

Synopsis:

The Medium Synopsis

Libretto:

The Medium Libretto

Translation(s):

Not entered yet.

Aria details:

Type:

aria

Role(s):

Not entered yet.

Voice(s):

Mezzo-Soprano

Act:

Not entered yet.

Previous scene: Monica's Waltz
Next scene: The Black Swan

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered separately yet.

Full libretto The Medium

English Libretto or Translation:

Not entered yet.

Sheetmusic in our database with this aria

G. Schirmer American Aria Anthology: Mezzo-SopranoMenotti: Arias for Mezzo-Soprano