Volshebnoi sloi

Opera details:

Opera title:

Aleko

Composer:

Sergei Rachmaninov

Language:

Russian

Synopsis:

Aleko Synopsis

Libretto:

Not entered yet.

Translation(s):

Not entered yet.

Scene details:

Type:

Not entered yet.

Role(s):

Not entered yet.

Voice(s):

Bass

Act:

Not entered yet.

YouTube movie:

No youtube found that exactly matches aria, opera and composer.

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered yet.

English Libretto or Translation:

Not entered yet.