WeddingChoir

Opera details:

Opera title:

Sadko

Composer:

Nikolai Rimsky-Korsakov

Language:

Russian

Synopsis:

Sadko Synopsis

Libretto:

Not entered yet.

Translation(s):

Not entered yet.

Choir details:

Type:

choir

Role(s):

Not entered yet.

Voice(s):

n/a

Act:

Not entered yet.

Previous scene: Song of India

YouTube movie:

No youtube found that exactly matches aria, opera and composer.

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered yet.

English Libretto or Translation:

Not entered yet.