Angio di Dio custode mio

Opera details:

Opera title:

Aroldo

Composer:

Giuseppe Verdi

Language:

Italian

Synopsis:

Aroldo Synopsis

Libretto:

Aroldo Libretto

Translation(s):

Not entered yet.

Duet details:

Type:

duet

Role(s):

Aroldo / Briano

Voice(s):

Tenor / Bass

Act:

4.03

Previous scene: Cantan felici
Next scene: Al lago al lago

YouTube movie:

No youtube found that exactly matches aria, opera and composer.

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered separately yet.

Full libretto Aroldo

English Libretto or Translation:

Not entered yet.