Noi volete farolle io stesso

Opera details:

Opera title:

Aroldo

Composer:

Giuseppe Verdi

Language:

Italian

Synopsis:

Aroldo Synopsis

Libretto:

Aroldo Libretto

Translation(s):

Not entered yet.

Trio details:

Type:

trio,choir

Role(s):

Egberto / Mina / Aroldo / Guests

Voice(s):

Baritone / Soprano / Tenor

Act:

1.18

Previous scene: Forse d'un traditore
Next scene: Oh! cielo dove son io

YouTube movie:

No youtube found that exactly matches aria, opera and composer.

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered separately yet.

Full libretto Aroldo

English Libretto or Translation:

Not entered yet.